20.2.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o giełdach towarowych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz.U. z 2019 r. poz. 311);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.1.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 312);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.2.2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego oraz wniosku o zmianę tej zgody (Dz.U. z 2019 r. poz. 313);
 • Porozumienie z 21.12.2018 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki zmieniające Porozumienie z dnia 15 lipca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uzgodnionych obiektach i terenach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 314);
 • Oświadczenie rządowe z 24.1.2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 21 grudnia 2018 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki zmieniającym Porozumienie z dnia 15 lipca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uzgodnionych obiektach i terenach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 315);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15.2.2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 317);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 318);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców y (Dz.U. z 2019 r. poz. 319);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.2.2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 320);
 • Zarządzenie Nr 3/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 7.2.2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł, upamiętniających 100 lat złotego (M.P. z 2019 r. poz. 193);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 7.2.2019 r. o prawomocnym przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe (M.P. z 2019 r. poz. 194);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 5.2.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych (M.P. z 2019 r. poz. 195);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o grobach wojennych, podpisana w Warszawie dnia 25 maja 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 196);
 • Oświadczenie rządowe z 11.2.2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o grobach wojennych, podpisaną w Warszawie dnia 25 maja 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 197).

Rada Ministrów
Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 19.2.2019 r.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.

Sejm RP

Sejm RP 20.2.2019 r.

Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem dziennego porządku 77. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

 • Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (druk nr 3162);
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (druk nr 3166).

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych