20.5.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Ustawa z 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924);
 • Ustawa z 26.04.2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej – Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17.05.2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 926);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2017–2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 927);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26.04.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 928);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9.05.2019 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie otrzymywanego przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 929);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9.05.2019 r. w sprawie norm wyżywienia przysługujących funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 930);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 9.05.2019 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 931);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.05.2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 932);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 933);
 • Ustawa z 12.04.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 934);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz.U. z 2019 r. poz. 935);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.05.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 936);
 • Uchwała Nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 26.04.2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 433);
 • Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6.05.2019 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (M.P. z 2019 r. poz. 434);
 • Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z 9.05.2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 435);
 • Zarządzenie nr 14/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 9.05.2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 420. rocznicę urodzin hetmana Stefana Czarnieckiego (M.P. z 2019 r. poz. 436);
 • Zarządzenie nr 15/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 9.05.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 100 zł (M.P. z 2019 r. poz. 437).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych