21.5.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 891);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach (Dz.U. z 2020 r. poz. 892);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom (Dz.U. z 2020 r. poz. 893);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz.U. z 2020 r. poz. 894);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.4.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 895);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13.5.2020 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 896);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14.5.2020 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 897);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 898);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.5.2020 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu (M.P. z 2020 r. poz. 426);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.5.2020 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu (M.P. z 2020 r. poz. 427).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Wyłączenie przedawnienia należności składkowych zabezpieczonych hipoteką

 

20.4.2020 r. Trybunał Konstytucyjny (P 2/18) po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 maja 2020 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Gliwicach,

czy art. 24 ust. 5 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, ze zm.) jest zgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzekł, że:

Art. 24 ust. 5 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875) w zakresie, w jakim wyłącza przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne zabezpieczonych hipoteką, jest zgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanowił na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

 

Rada Ministrów

Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 20.5.2020 r.

 • Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych