22.11.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 15.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2019 r. poz. 2286);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 r. poz. 2287);
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 15.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2288);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 2289);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz.U. z 2019 r. poz. 2290);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.11.2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 2291);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.11.2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2292);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.11.2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2293);
 • Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2294);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2295);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 30.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2296);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 2297);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 7.11.2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2019 r. poz. 1124);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.10.2019 r. Nr 115.10.2019 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2019 r. poz. 1125);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.10.2019 r. Nr 115.11.2019 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2019 r. poz. 1126);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18.11.2019 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2019 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej (M.P. z 2019 r. poz. 1127);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18.11.2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z 2019 r. poz. 1128);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18.11.2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1129).


Rada MinistrówDecyzje Rady Ministrów podczas obrad 21.11.2019 r.

 • Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej do przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w roku 2022;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.

 


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych