23.5.2019 r. – Publikacja ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Ustawa z 26.4.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 959);
 • Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 960);
 • Oświadczenie rządowe z 11.4.2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 961);
 • Poprawki z 2016 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 962);
 • Oświadczenie rządowe z 11.4.2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek z 2016 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., przyjętych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 963);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.4.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 964);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 965);
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 10.5.2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 966);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 16.5.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2019 r. poz. 967);
 • Ustawa z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2019 r. poz. 968);
 • Ustawa z 26.4.2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 969);
 • Uchwała Nr 73/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 20.5.2019 r. w sprawie zmian w składzie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 448);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 21.5.2019 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2019 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej (M.P. z 2019 r. poz. 449);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 21.5.2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z 2019 r. poz. 450).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Brak uprawnienia do badania naruszenia przez sąd drugiej instancji przepisów wyznaczających granice rozpoznania środka odwoławczego oraz granice możliwych następstw tego rozpoznania

Sąd Najwyższy uchwałą z 22.5.2019 r. (I KZP 1/19) orzekł, że określone w art. 539a § 3 k.p.k. podstawy skargi na wyrok kasatoryjny nie uprawniają – co do zasady – Sądu Najwyższego do badania naruszenia przez sąd drugiej instancji przepisów wyznaczających granice rozpoznania środka odwoławczego oraz granice możliwych następstw tego rozpoznania.

Przeprowadzenie na nowo przewodu w całości

Sąd Najwyższy uchwałą z 22.5.2019 r. (I KZP 3/19) orzekł, że konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości, o której mowa w art. 437 § 2 zdanie drugie in fine k.p.k., jako powód uchylenia przez sąd odwoławczy zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, zachodzi wówczas, gdy orzekający sąd pierwszej instancji naruszył przepisy prawa procesowego, co skutkowało, w realiach sprawy, nierzetelnością prowadzonego postępowania sądowego, uzasadniającą potrzebę powtórzenia (przeprowadzenia na nowo) wszystkich czynności procesowych składających się na przewód sądowy w sądzie pierwszej instancji.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej

22.5.2019 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 22/16) po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072, ze zm.), na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 maja 2019 r., skargi konstytucyjnej J.W. o zbadanie zgodności:

art. 37 ust. 1 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.) w zakresie, w jakim obniżenie wartości nieruchomości odnosi się do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w okresie tzw. luki planistycznej w sytuacjach, gdy przeznaczenie nieruchomości zostało określone mniej korzystnie niż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r. oraz mniej korzystnie niż w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym przed uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z art. 32 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 2 i 3 oraz z zasadami wyrażonymi w art. 2 i art. 21 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzekł, że:

Art. 37 ust. 1 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235 i 730), rozumiany w ten sposób, że pozwala na ustalenie mniej korzystnego przeznaczenia nieruchomości niż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanowił na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

 


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych