23.7.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. z 2020 r. poz. 1275);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 17.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1276);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26.6.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.U. z 2020 r. poz. 1277);
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11.7.2020 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1278);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.7.2020 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1279);
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.7.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 20.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1281);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.7.2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku (M.P. z 2020 r. poz. 648);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.7.2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy (M.P. z 2020 r. poz. 649);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.7.2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi (M.P. z 2020 r. poz. 650);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.7.2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 651);
 • Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów z 16.7.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej (M.P. z 2020 r. poz. 652);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.7.2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (M.P. z 2020 r. poz. 653);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.7.2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (M.P. z 2020 r. poz. 654);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.7.2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (M.P. z 2020 r. poz. 655).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Prawo poszkodowanego, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim

Sąd Najwyższy uchwałą składu siedmiu sędziów z 22.7.2020 r. (III CZP 31/19) orzekł, że ​​poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Wejście w życie przepisów z mocą wsteczną (elektrownie wiatrowe)


2.7.2020 r. Trybunał Konstytucyjny (K 4/19) po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), na posiedzeniu niejawnym w dniu 22.7.2020 r., połączonych wniosków:

1) Rady Gminy Świecie nad Osą o zbadanie zgodności art. 17 pkt 2 ustawy z 7.6.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276) w zakresie, w jakim przewiduje wejście w życie z mocą wsteczną od 1.1.2018 r. art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 tej ustawy, nadających nowe brzmienie art. 3 pkt 3 i załącznikowi do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z 20.5.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961, ze zm.), z art. 2 w związku z art. 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Rady Gminy Kobylnica o zbadanie zgodności art. 17 pkt 2 ustawy z 7.6.2018 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przewiduje wejście w życie art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 tej ustawy z mocą wsteczną, tj. od 1.1.2018 r., z art. 2 Konstytucji, w szczególności z zasadą demokratycznego państwa prawnego i zasadą nieretroaktywności prawa wywodzonymi z tego przepisu,

orzekł, że:

I

Art. 17 pkt 2 ustawy z 7.6.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276) w zakresie, w jakim wprowadził z mocą wsteczną art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 tej ustawy, jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą nieretroaktywności prawa (zasadą lex retro non agit).

II

Przepis wymieniony w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą po upływie 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych