23.8.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo lotnicze

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.8.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1578);
 • Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1580);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 1581);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1582);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12.8.2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1583);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1584);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 6.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1585);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1586);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1587);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1588);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 7.8.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. z 2019 r. poz. 762).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych