23 listopad 2011 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw
 • Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniająca Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisana w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 249, poz. 1497);
 • Oświadczenie rządowe z 11.7.2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 1498);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21.11.2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Ślemień w województwie śląskim (Dz.U. Nr 249, poz. 1499);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.11.2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury (Dz.U. Nr 250, poz. 1500);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.11.2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. Nr 250, poz. 1501);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.11.2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr 250, poz. 1502);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.11.2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 250, poz. 1503);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.11.2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (Dz.U. Nr 251, poz. 1504);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 7.11.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego (Dz.U. Nr 251, poz. 1505);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 11.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń (Dz.U. Nr 251, poz. 1506);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. Nr 251, poz. 1507);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21.10.2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiototej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżety pańdtwa (Dz.U. Nr 251, poz. 1508);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9.11.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 251, poz. 1509);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2.11.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz.U. Nr 251, poz. 1510);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.11.2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz.U. Nr 251, poz. 1511).
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Niepouczenie albo błędne pouczenie strony działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia Sąd Najwyższy uchwałą składu połączonych Izb Sądu Najwyższego z 22.11.2011 r. (sygn. akt III CZP 38/11) orzekł, że niepouczenie albo błędne pouczenie strony działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia nie ma wpływu na rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia tego środka. Źródło informacji: http://www.sn.pl. Rada Ministrów Rada Ministrów podczas obrad 22.11.2011 r. przyjęła:
 • projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, przedłożony przez Ministra Finansów.
Źródło informacji: http://www.premier.gov.pl. Ochrona przeciwpożarowa Rada Ministrów przjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowelizacja zakłada, że wojewoda od początku 2012 r., na zasadzie porozumienia, będzie mógł nadal powierzać Straży Pożarnej, Policji lub jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie zadań centrum powiadamiania ratunkowego. Wykonywanie zadań przez te podmioty będzie możliwe jedynie do końca 2013 r. i ma dotyczyć terenu, na którym nie funkcjonują: wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego lub centrum powiadamiania ratunkowego. Proponowane zmiany są konieczne, bo z końcem grudnia 2011 r. wygasa m.in. podstawa prawna do obsługi zgłoszeń alarmowych przez inne podmioty niż centra powiadamiania ratunkowego. Źródło informacji: http://www.premier.gov.pl. Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej Rada Ministrów przjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, przedłożony przez Ministra Finansów. Zaproponowane przez rząd rozwiązania w „ustawie okołobudżetowej” uzupełniają plan finansowy państwa na 2012 r., którego jednym z najważniejszych celów jest zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego, aby w 2012 r. nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy (55%). W projekcie ustawy budżetowej zastosowano już tzw. dyscyplinującą regułę wydatkową, niemniej w dalszym ciągu konieczne są działania, które uniemożliwią przekroczenie poziomu deficytu budżetowego wyznaczonego w budżecie na rok 2012. Najważniejsze propozycje zmian Nie wzrośnie fundusz wynagrodzeń państwowych jednostek budżetowych (dla tej grupy one pozostaną na poziomie przyjętym w roku 2011). Zamrożone zostaną także podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poziomie z 2011 roku. Zmiany związane z zamrożeniem wynagrodzeń sędziów i prokuratorów W 2012 r. podstawą ustalenia wynagrodzenia dla sędziów i prokuratorów będzie poziom przeciętnego wynagrodzenia z roku 2011. Oszczędności z tytułu zamrożenia płac sędziowskich i prokuratorskich wyniosą ok. 140 mln zł. Zmiany w Ordynacji podatkowej Zaproponowane przepisy wykluczają możliwość omijania tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków z odsetek kapitałowych. Przyjęto metodę zaokrąglania podstaw opodatkowania lokat oraz pobieranych kwot podatku od tych przychodów do pełnych groszy w górę. Przyjęcie reguły zaokrąglania w górę wyeliminuje możliwość naliczania odsetek kapitałowych od niewielkich kwot lub w odstępach krótszych niż jeden dzień. Ocenia się, że roczne wpływy do budżetu państwa zwiększą się – począwszy od 2012 r. – o ok. 380 mln zł. Zmiany w akcyzie od paliw silnikowych i wyrobów tytoniowych Podwyższona zostanie stawka akcyzy na olej napędowy i biokomponenty. Przewiduje się, że z tytułu zwiększenia akcyzy na paliwa silnikowe do budżetu trafi ok. 2,2 mld zł. W przyszłym roku akcyza na wyroby tytoniowe wzrośnie o 4%, a do budżetu wpłynie dodatkowo ok. 245 mln zł. Inne zmiany • ograniczenie wysokości dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wysokości 30% wydatków Funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych; • szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych będą w 2012 r. finansowane ze środków Funduszu Pracy. Źródło informacji: http://www.premier.gov.pl.

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych