24.1.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o prawach konsumenta

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

  • Obwieszczenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 2019 r. poz. 130);
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17.1.2019 r. sygn. akt K 1/18 (Dz.U. z 2019 r. poz. 131);
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 132);
  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 13.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji (Dz.U. z 2019 r. poz. 133);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134);
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 22.1.2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 135);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.1.2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 136);
  • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.1.2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 67);
  • Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 15.1.2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego (M.P. z 2019 r. poz. 68);
  • Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z 18.1.2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 69).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Odprawa pieniężna pracownika o statusie członka korpusu służby cywilnej

Sąd Najwyższy uchwałą z 23.1.2019 r. (III PZP 5/18) orzekł, że pracownikowi o statusie członka korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy wygasł na podstawie art. 170 ust. 1 ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.z 2016 r., poz. 1948), przysługuje odprawa pieniężna na podstawie art. 8 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1969).


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych