24.3.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 502);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.3.2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zgierz w województwie łódzkim (Dz.U. z 2020 r. poz. 503);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.3.2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności (Dz.U. z 2020 r. poz. 504);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.3.2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 506);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.3.2020 r. w sprawie wzoru formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 507);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2020 r. poz. 508);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 509);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 510);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2.3.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 23.3.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 512);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.3.2020 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 513);
 • Obwieszczenie Ministra Sportu z 6.3.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 318);
 • Uchwała Nr 45/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 2.3.2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2020 r. poz. 319).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych