24.6.2020 r. – Publikacja zmian w ustawie o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z .6. 2020 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Meritis pro Familia, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1080);
 • Ustawa z 14.5.2020 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1081);
 • Ustawa z 14.5.2020 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1082);
 • Ustawa z 14.5.2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1083);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.6.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1084);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1085);
 • Ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086);
 • Ustawa z 6.5.2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1087);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1088);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17.6.2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 550);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.5.2020 r. nr 1130.19.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2020 r. poz. 551);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.5.2020 r. nr 1130.20.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2020 r. poz. 552);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.5.2020 r. nr 1130.21.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2020 r. poz. 553);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.5.2020 r. nr 1130.22.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2020 r. poz. 554);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13.5.2020 r. nr 1130.23.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2020 r. poz. 555);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 9.6.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 556).


Prezydent RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał


22.6.2019 r.

 • Ustawę z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­19;
 • Ustawę z 28.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych