24.7.2020 r. – Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 29.6.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282);
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 1.7.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1284);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 15.7.2020 r. w sprawie wykroczeń, za które pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1285);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.7.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1286);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.7.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1287);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.7.2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Zabrze – zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1288);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.6.2020 r. nr 115.7.2020 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2020 r. poz. 656);
 • Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 14.7.2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 (M.P. z 2020 r. poz. 657);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.7.2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z 2020 r. poz. 658);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.7.2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie (M.P. z 2020 r. poz. 659);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie (M.P. z 2020 r. poz. 660);
 • Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z 22.7.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. z 2020 r. poz. 661).


Prezydent RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał


22.7.2020 r.

 • Ustawę z 16.7.2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych