25.10.2019 r. – Publikacja ustawy – Prawo zamówień publicznych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 10.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2018);
 • Ustawa z 11.9.2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019);
 • Ustawa z 11.9.2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 16.10.2019 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2021);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 16.10.2019 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2022);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2023);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2019 r. poz. 2024);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żmudź (PLH060075) (Dz.U. z 2019 r. poz. 2025);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2026);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2027);
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 7.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2029);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 9.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 2030);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Debry (PLH060003) (Dz.U. z 2019 r. poz. 2031);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Posadów (PLH060073) (Dz.U. z 2019 r. poz. 2032);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2033);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 14.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2034);
 • Uchwała Nr 90 Rady Ministrów z 20.9.2019 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Badań Klinicznych na lata 2020–2025 (M.P. z 2019 r. poz. 1024);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.10.2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1025);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 9.10.2019 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. z 2019 r. poz. 1026).


Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Osoba uprawniona do zachowku

Sąd Najwyższy uchwałą składu trzech sędziów z 23.10.2019 r. (III CZP 23/19) orzekł, że ​dalszy zstępny spadkodawcy nie jest uprawniony do zachowku po nim, jeśli – w razie dziedziczenia testamentowego – zstępny spadkodawcy złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku z ustawy.


Prezydent

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

23.10.2019 r.

 • Ustawę z 16.10.2019 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych