26.8.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Ustawa z 19.7.2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1589);
 • Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1590);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. z 2019 r. poz. 1591);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20.8.2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1592);
 • Ustawa z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1593);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1.8.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz.U. z 2019 r. poz. 1594);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1.8.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1595);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 5.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1596);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 8.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz.U. z 2019 r. poz. 1597);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz. 1598);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13.8.2019 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1599);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.8.2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1600);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6.8.2019 r. w sprawie dokumentowania przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1601);
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 8.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1602);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz.U. z 2019 r. poz. 1603);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 19.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. z 2019 r. poz. 1604);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 7.8.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1605);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1.8.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz.U. z 2019 r. poz. 1606);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1607);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 6.8.2019 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. z 2019 r. poz. 763);
 • Zarządzenie Nr 125 Prezesa Rady Ministrów z 14.8.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (M.P. z 2019 r. poz. 764);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 20.8.2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 765);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.8.2019 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. z 2019 r. poz. 766).

Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał


23.8.2019 r.

 • Ustawę o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych