27.5.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 15.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 975);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21.5.2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 976);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.4.2019 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. z 2019 r. poz. 977);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.5.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 978);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15.5.2019 r. sygn. akt SK 26/17 (Dz.U. z 2019 r. poz. 979);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15.5.2019 r. sygn. akt SK 31/17 (Dz.U. z 2019 r. poz. 980);
 • Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 18.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 981);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z 17.5.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 982);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 7.5.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz.U. z 2019 r. poz. 983);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 17.5.2019 r. w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 984);
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 6.5.2019 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 451);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10.5.2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 452);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2019 r. nr 115.5.2019 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2019 r. poz. 453);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2019 r. nr 110.9.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 454);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2019 r. nr 110.10.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 455);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2019 r. nr 110.11.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 456);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2019 r. nr 110.13.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 457);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2019 r. nr 110.12.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 458).

Prezydent RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

24.5.2019 r.

 • Ustawę z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • Ustawę z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych