27.8.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1608);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1609);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1.8.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1610);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.8.2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1612);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz.U. z 2019 r. poz. 1613);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1614);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1615);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 12.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 20.8.2019 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1617);
 • Uchwała Nr 80/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 5.8.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2019 r. poz. 767);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 7.8.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 768);
 • Uchwała Nr 78 Rady Ministrów z 5.8.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020 (M.P. z 2019 r. poz. 769);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 8.8.2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2019 r. poz. 770);
 • Uchwała Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 5.8.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 771).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych