29.10.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zarośle (PLH060028)

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Wieprza (PLH060005) (Dz.U. z 2019 r. poz. 2053);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łętowni (PLH060040) (Dz.U. z 2019 r. poz. 2054);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 3.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. z 2019 r. poz. 2055);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.10.2019 r. w sprawie wzorów orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydawanych w związku z wykonywaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą, przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2056);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2057);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zarośle (PLH060028) (Dz.U. z 2019 r. poz. 2058);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 24.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2059);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2060);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2061);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2062);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2063);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2064);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2065);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 16.10.2019 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1029).

Prezydent

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

25.10.2019 r.

 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych