29.11.2018 r. – Publikacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Najnowsze Dzienniki Ustaw

 • Ustawa z 9.11.2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212);
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21.11.2018 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2213);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2214);
 • Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2216);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.11.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2217);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14.11.2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2218);
 • Ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2219);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2221);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.11.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto (Dz.U. z 2018 r. poz. 2222).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Śmierć uczestnika postępowania wieczystoksięgowego

Sąd Najwyższy uchwałą z 18.11.2018 r. (III CZP 25/18) orzekł, że ​​​​w razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego sąd nie zawiesza postępowania.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Zasady opodatkowania gier hazardowych


28.11.2018 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 3/14) po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 listopada 2018 r., skargi konstytucyjnej spółki „Aplauz” sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej o zbadanie zgodności:


art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, ze zm.) z art. 2 w związku z art. 20, art. 21, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1 i 3, art. 84 oraz z art. 217 Konstytucji,


orzekł, że:


Art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629) jest zgodny z art. 20 w związku z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Ponadto postanowił na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.


Orzeczenie zapadło jednogłośnie.


Prezydent RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

28.11.2018 r.

 • Ustawę z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych