29.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o rybołówstwie morskim

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.03.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom (Dz.U. z 2019 r. poz. 581);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.03.2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 582);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.03.2019 r. w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 583);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.03.2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 584);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 585);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 586);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 587);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.03.2019 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia oraz warunków i trybu zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu oraz członkom Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 588);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 14.03.2019 r. o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. z 2019 r. poz. 275);
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.03.2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019 r. poz. 276);
 • Uchwała nr 10/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27.02.2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju (M.P. z 2019 r. poz. 277);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 27.03.2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 278).


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych