29.7.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 20.7.2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1304);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17.7.2020 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1305);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1306);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16.7.2020 r. sygn. akt P 19/19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1307);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.7.2020 r. w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1308);
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.7.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1309);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.7.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1310);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.7.2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1311);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 21.7.2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2020 r. poz. 664);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2020 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej (M.P. z 2020 r. poz. 665);
 • Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2.7.2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 666).

Rada Ministrów

Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 28.7.2020 r.

 • Założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r.;
 • Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021;
 • Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.;
 • Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.;
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa;
 • Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych