29 luty 2012 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16.2.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży (Dz.U. z 2012 r. poz. 222);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17.2.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 223);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 22.2.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 224);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16.2.2012 r. w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 225);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24.2.2012 r. o sprostowaniu błędu (M.P. z 2012 r. poz. 105).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zasady ustalania prawa do świadczeń lub ich wysokości 28.2.2012 r. Trybunał Konstytucyjny (K 5/11) rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad ustalania prawa do świadczeń lub ich wysokości. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 114 ust. 1a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP. Źródło informacji: http://www.trybunal.gov.pl. Rada Ministrów Rada Ministrów podczas obrad 28.2.2012 r. przyjęła:
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
inne dokumenty:
 • aneks nr 2 do Umowy Offsetowej z 30 grudnia 2008 r. zawarty pomiędzy Skarbem Państwa RP, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a Kongsberg Defence & Aerospace AS 23 grudnia 2011 roku, przedłożony przez Ministra Gospodarki,
 • aneks nr 1 do Umowy Offsetowej z 30 grudnia 2008 r. zawarty pomiędzy Skarbem Państwa RP, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a Kongsberg Defence & Aerospace AS 9 grudnia 2011 roku, przedłożony przez Ministra Gospodarki.
Uruchamianie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt nowelizacji wprowadza możliwość wypłaty zaliczek beneficjentom realizującym zadania w ramach działań: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i projektów współpracy. Działania te zawarte są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Ich realizatorzy będą mogli od razu wystąpić o zaliczkę. Środki finansowe na wypłaty zaliczek będą pochodzić Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa. Do ustawy wprowadzono także przepisy, które realizują wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2010 r., zakazujący publikacji wykazu osób fizycznych, beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej, ze względu na ochronę danych osobowych. Proponuje się, aby znowelizowana ustawa weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Źródło informacji: http://www.premier.gov.pl. Sejm RP Sejm RP 29.2.2012 r.

  Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem porządku 9. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

 • Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk Nr 176);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk Nr 193);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk Nr 192);
 • Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk Nr 17);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk Nr 182);
 • Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk Nr 18);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw (druk Nr 181);
 • Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druki Nr 205);
 • Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki Nr 204).
Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych