3.4.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.3.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (Dz.U. z 2019 r. poz. 614);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 615);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 15.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz.U. z 2019 r. poz. 616);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 5.3.2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. z 2019 r. poz. 617);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18.1.2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. z 2019 r. poz. 618);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.12.2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz.U. z 2019 r. poz. 619);
 • Ustawa z 15.3.2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 620);
 • Ustawa z 15.3.2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 621);
 • Ustawa z 15.3.2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 622);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.2.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623);
 • Oświadczenie rządowe z 15.3.2019 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 624);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2.4.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2019 r. poz. 625);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2.4.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 626);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 21.3.2019 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. z 2019 r. poz. 286);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 14.3.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)” (M.P. z 2019 r. poz. 287);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2019 r. o pozbawieniu odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 288);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2019 r. o pozbawieniu odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 289);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.1.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 290);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.1.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 291);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.1.2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 292).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka

3.4.2019 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 13/16) ogłosi orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 26 ust. 7e, w związku z art. 26 ust. 1, pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.7.1991 w brzmieniu obowiązującym w roku 2008 z art. 71 ust. 1 zdanie 2, w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim uzależnia on prawo rodzica utrzymującego niepełnosprawne dziecko do skorzystania z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne od wysokości świadczeń alimentacyjnych otrzymywanych przez to dziecko od rodziców oraz w zakresie, w jakim uzależnia on prawo do skorzystania z takiego odliczenia od formy w jakiej spełniane są przez rodziców świadczenia alimentacyjne.


Rada Ministrów
Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 3.4.2019 r.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy Prawo konsularne;
 • Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Informacja w sprawie rozliczenia programów krajowych i regionalnych perspektywy 2007 – 2013.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych