30.1.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11.01.2019 r. w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 166);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz (Dz.U. z 2019 r. poz. 167);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 9.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 168);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania (Dz.U. z 2019 r. poz. 169);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.01.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach (Dz.U. z 2019 r. poz. 170);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.01.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 171);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2019 r. poz. 172);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.11.2018 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 112);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.11.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 113);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.11.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 114);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.11.2018 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 115);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.11.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 116);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.11.2018 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 117);
 • Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z 22.01.2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M.P. z 2019 r. poz. 118);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.11.2018 r. o nadaniu orderu i odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 119);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.11.2018 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 120);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.11.2018 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 121);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.11.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 122);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.11.2018 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 123);
 • Zarządzenie nr 2/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 24.01.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł „Sejm Ustawodawczy 1919–1922” (M.P. z 2019 r. poz. 124).


Rada Ministrów
Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 29.1.2019 r.

 • Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
 • Projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

25.1.2019 r.

 • Ustawę z 17.01.2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.

Sejm RP

Sejm RP 30.1.2019 r.

Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem dziennego porządku 77. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

 • Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3045 i 3150);
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druki nr 3118 i 3124);
 • Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3116 i 3156);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 3123)

 


Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych