30.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 2066);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 2019 r. poz. 2067);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2068);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2069);
 • Ustawa z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 21.10.2019 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2071);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2019 r. poz. 2072);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.10.2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2073);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2074);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2075);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 2076);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2077);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 2019 r. poz. 2078);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2079);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2080);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2081);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2082);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2083);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 24.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2084);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2085);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 16.10.2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1030);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 16.10.2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1031);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla (M.P. z 2019 r. poz. 1032).

Rada Ministrów
Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 29.10.2019 r.

 • Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w 2017 r. i 2018 r. w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022;
 • Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych