30.6.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24.6.2020 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1121);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 15.6.2020 r. w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1122);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1123);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 14.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1124);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1125);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 8.6.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) (Dz.U. z 2020 r. poz. 1126);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 1127);
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 9.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1128);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.6.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1129);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 22.6.2020 r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 1130);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (Dz.U. z 2020 r. poz. 1131);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1132);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.5. 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.6.2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz.U. z 2020 r. poz. 1134);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1135);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1136);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 26.6.2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1137);
 • Zarządzenie Nr 56 Prezesa Rady Ministrów z 24.6.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Mieszkalnictwa (M.P. z 2020 r. poz. 572);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.4. 2020 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 573);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.4.2020 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 574);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.4.2020 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 575);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.4.2020 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2020 r. poz. 576);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.4.2020 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 577);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.4.2020 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2020 r. poz. 578);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.4.2020 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 579);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.4.2020 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 580);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.4.2020 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 581);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19.6.2020 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (M.P. z 2020 r. poz. 582);
 • Zarządzenie Nr 9/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 25.6.2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Polskie Termopile” – Węgrów (M.P. z 2020 r. poz. 583);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 17.6.2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego (M.P. z 2020 r. poz. 584);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 10.4.2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2020 r. poz. 585).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych