31.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086);
 • Ustawa z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 2087);
 • Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088);
 • Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2089);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8.10.2019 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2090);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2091);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 18.10.2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 2092);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2093);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2094);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2095);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2019 r. poz. 2096);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2097);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.10.2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Ablacji Podłoża Arytmii (Dz.U. z 2019 r. poz. 2098);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 28.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 2019 r. poz. 2099);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2100);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2101);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 3.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” (Dz.U. z 2019 r. poz. 2102);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 16.10.2019 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1033);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego (M.P. z 2019 r. poz. 1034);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej (M.P. z 2019 r. poz. 1035);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 16.10.2019 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1036);
 • Uchwała Nr 125 Rady Ministrów z 22.10.2019 r. w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024 (M.P. z 2019 r. poz. 1037);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1.10.2019 r. nr 115.9.2019 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2019 r. poz. 1038).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE

30.10.2019 r. Trybunał Konstytucyjny (P 1/18) po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 30 października 2019 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach: czy art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) przewidujący, że termin do wykonania czynności jest zachowany w przypadku oddania pisma wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji oraz z art. 21 i art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2),

orzekł, że:

Art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), w brzmieniu obowiązującym do 2 lipca 2019 r., w zakresie, w jakim różnicuje skutki nadania pisma procesowego w zależności od miejsca położenia operatora pocztowego na obszarze Unii Europejskiej, uzależniając skuteczność zachowania terminu wykonania czynności od nadania pisma wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051), jest niezgodny z art. 32 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2).

Ponadto postanowił na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

 


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych