4.4.2019 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz.U. z 2019 r. poz. 627);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.3.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 629);
 • Ustawa z 22.2.2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 630);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.3.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631);
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 7.3.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2019 r. poz. 632);
 • Zarządzenie Nr 9/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 22.3.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” – Stanisław Kasznica „Wąsowski” (M.P. z 2019 r. poz. 293);
 • Zarządzenie Nr 8/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 22.3.2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (M.P. z 2019 r. poz. 294);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.1.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 295);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.1.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 296);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.1.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 297);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.1.2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 298);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.1.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 299);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.1.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 300);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.1.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 301);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.1.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 302);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.1.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 303);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.1.2019 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 304);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.1.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 305);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.1.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 306);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.1.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 307);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.2.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 308);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.1.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 309);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.1.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 310);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.1.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 311);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.1.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 312);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.2.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 313);
 • Uchwała Nr 3/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 11.2.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 314);
 • Uchwała Nr 18/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 7.3.2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 315).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka

3.4.2019 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 13/16) po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072, ze zm.), na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 kwietnia 2019 r., skargi konstytucyjnej B.K. o zbadanie zgodności:

art. 26 ust. 7e w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., w zakresie, w jakim uzależnia on prawo rodzica utrzymującego niepełnosprawne dziecko do skorzystania z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne od wysokości świadczeń alimentacyjnych otrzymywanych przez to dziecko od rodziców, oraz w zakresie, w jakim uzależnia on prawo do skorzystania z takiego odliczenia od formy, w jakiej spełniane są przez rodziców świadczenia alimentacyjne, z art. 71 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji,

orzekł, że:

Art. 26 ust. 7e ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), w zakresie, w jakim do dochodu, o którym mowa w tym przepisie, wlicza się alimenty otrzymywane przez niepełnosprawne dziecko od rodzica, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanowił na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

 

Prezydent RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

3.4.2019 r.

  • Ustawę o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich;
  • Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach;
  • Ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego;
  • Ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych;
  • Ustawę o ustanowieniu Święta Chrztu Polski;
  • Ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym;
  • Ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

  Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


   

  Przetestuj System Legalis

   
  Zadzwoń:
  22 311 22 22
  Koszt połączenia wg taryfy operatora.
  lub zostaw nam swój numer telefonu
  i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

  W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


  Wyślij

  Wydawnictwo C.H.Beck
  ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Tel: 22 311 22 22
  E-mail: legalis@beck.pl
  NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
  w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

  Zasady przetwarzania danych osobowych