4.5.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 25.4.2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 857);
 • Ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 858);
 • Ustawa z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 859);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.3.2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r. poz. 860);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 861);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 26.4.2017 r. w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 863);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 26.4.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 864);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2017 r. poz. 865);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25.4.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (Dz.U. z 2017 r. poz. 866);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 11.4.2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 867);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 26.4.2017 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 868);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2017 r. poz. 869);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 870);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28.4.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Dz.U. z 2017 r. poz. 871);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27.4.2017 r. w sprawie wzoru świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 872);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 28.4.2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz.U. z 2017 r. poz. 873);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.4.2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 874);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.4.2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej (M.P. z 2017 r. poz. 418);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.4.2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii (M.P. z 2017 r. poz. 419).

Prezydent RP
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

27.4.2017 r.:

 • Ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym;
 • Ustawę z 7.4.2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności;
 • Ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska;
 • Ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych;
 • Ustawę z 21.4.2017 r.. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.. 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych