4 styczeń 2012 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12.12.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. Nr 1, poz. 1);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.12.2011 r. w sprawie sposobu i form współdziałania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych (Dz.U. Nr 1, poz. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.12.2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz.U. Nr 1, poz. 3);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.12.2011 r. w sprawie sposobu ustalania i umieszczania numeru identyfikacyjnego partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz.U. Nr 1, poz. 4);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.12.2011 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych (Dz.U. Nr 1, poz. 5);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 22.12.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. Nr 1, poz. 6).
Rada Ministrów Rada Ministrów podczas obrad 3.1.2012 r. przyjęła:
 • projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Edukacji Narodowej;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
podjęła:
 • uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. we Wronkach pod nazwą: Utworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego pralek i lodówek, w latach 2012–2013”, przedłożona przez Ministra Gospodarki;
 • uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy Premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012–2013”, przedłożona przez Ministra Gospodarki;
 • uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012–2016”, przedłożona przez Ministra Gospodarki.
System oświaty Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Edukacji Narodowej. Najważniejszą zmianą zaproponowaną w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty jest przedłużenie o 2 lata okresu, w którym o podjęciu nauki w szkole podstawowej przez dziecko sześcioletnie będą decydować rodzice. Oznacza to, że dzieci urodzone w latach 2006 i 2007 mogą, ale nie muszą rozpoczynać edukację szkolną. Będzie to zależeć od indywidualnych decyzji rodziców. Obowiązek szkolny dla 6-latków zostanie wprowadzony od 1.9.2014 r., i obejmie dzieci urodzone w 2008 roku i w latach następnych. Nowością w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań jest to, że w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjąć dziecko sześcioletnie do szkoły, jeżeli jego rodzice podejmą taką decyzję. Wszystkie dzieci w wieku 5 lat będą objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie rozpoczną nauki w I klasie szkoły podstawowej, od 1.9.2012 r. i od 1.9.2013 r. będą uczestniczyć w edukacji przedszkolnej. Zapewnienie warunków do kontynuacji przygotowania przedszkolnego będzie zadaniem własnym gmin. W dwuletnim okresie przejściowym zachowany zostanie obowiązek gmin dotyczący dowożenia dzieci do placówek realizujących wychowanie przedszkolne, do których droga jest dłuższa niż 3 km. Do roku 2014 kontynuowany będzie program rządowy „Radosna szkoła”, który umożliwia zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki nad dziećmi. Program oferuje pomoc finansową przeznaczoną na tworzenie odpowiednich warunków kształcenia – chodzi np. o zakupy pomocy dydaktycznych, budowę lub modernizację szkolnych placów zabaw. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie nowelizacji ustawy zrealizowano zapowiedzianą przez premiera Donalda Tuska w exposè zmianę systemu corocznej waloryzacji emerytur i rent. Wprowadzenie w 2012 r. waloryzacji kwotowej ma chronić budżety gospodarstw domowych emerytów i rencistów pobierających niższe świadczenia. Zgodnie z projektem, wszystkie emerytury i renty będą podwyższone o jednakową kwotę, która wyniesie 71 zł. O tę kwotę podwyższone zostaną także emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz świadczenia pozaubezpieczeniowe: zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych. Waloryzacja obejmie również podstawę wymiaru świadczenia. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy w 2012 r., kwoty najniższej emerytury i renty będą wynosić: • 799,18 zł miesięcznie – to kwota najniższej emerytury, renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy; • 613,38 zł miesięcznie – renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy. W projekcie przewidziano również zwiększenie dodatków do emerytur i rent. Zostaną one podwyższone o wskaźnik procentowy waloryzacji, czyli o 104,8%. Wskaźnik ten będzie miał również zastosowanie do obliczania maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy. Projekt nowelizacji ustawy nie pociąga za sobą dodatkowych obciążeń budżetu państwa. Wydatki na ten cel mieszczą się w zarezerwowanych środkach zapisanych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. Źródło informacji: http://www.premier.gov.pl.

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych