5.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o kuratorach sądowych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 165);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2020 r. poz. 166);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 167);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 20.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 168);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.1.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych przez Policję (Dz.U. z 2020 r. poz. 169);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2020 r. poz. 170);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. z 2020 r. poz. 171);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 172);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.1.2020 r. w sprawie kart daktyloskopijnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 173);
 • Obwieszczenie Ministra Sportu z 17.1.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 122);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13.11.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 123);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 124);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13.11.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 125);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2020 r. poz. 126);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.12.2019 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 127);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13.11.2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 128).

Rada Ministrów
Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 4.2.2020 r.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych;
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów;
 • Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk Nr 172);
 • Uchwała w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 wraz z uchwałą w sprawie uchylenia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” ;
 • Rozporządzenie w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów;
 • Rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej;
 • Rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.Rozporządzenie w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

4.2.2020 r.

 • Ustawę z 20.12.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych