5 styczeń 2012 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (LPG) (Dz.U. z 2012 r. Nr 2, poz. 7);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (Dz.U. z 2012 r. Nr 2, poz. 8);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20.12.2011 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2012 r. Nr 2, poz. 9).
Rada Ministrów Rada Ministrów podczas obrad 4.1.2012 r. przyjęła:
  • projekt ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., przedłożony przez Ministra Zdrowia.
Źródło informacji: http://www.premier.gov.pl. Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., przedłożony przez Ministra Zdrowia. Projekt ustawy ma związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego wydanym w październiku 2010 r. o niezgodności z ustawą zasadniczą kwestii finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Grupa ta, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, jest niejednorodna pod względem statusu materialnego, a w związku z tym nie ma podstaw do równego traktowania obowiązków opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczyły więc wyłącznie sytuacji, że wszyscy rolnicy – także ci, którzy posiadają zdolność do opłacania składki – korzystają z możliwości opłacania tej składki ze środków publicznych. Przyjęte w projekcie ustawy rozwiązania mają charakter przejściowy i będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Przyjęcie rocznego okresu obowiązywania ustawy wynika z faktu, że wprowadzenie docelowych zmian wymaga przebudowy systemu podatkowego rolników, którzy nie prowadzą działów specjalnych produkcji rolnej. W projekcie ustawy określono sposób płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wskazano osoby zobowiązane do jej płacenia. Zgodnie z projektem ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolnika. Oznacza to, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni: • poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), • powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę zdrowotną będzie opłacał rolnik. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z projektem ustawy, mają być opłacane w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne. Ich opłacanie zacznie się od II kwartału 2012 r. Ustalono również, że co miesiąc KRUS będzie przekazywał do Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę ryczałtową w wysokości 155 167 tys. zł. Proponuje się, by ustawa weszła w życie 1.2.2012 r. Źródło informacji: http://www.premier.gov.pl.

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych