6.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks karny oraz ustawie – Kodeks postępowania cywilnego

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2126);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2127);
 • Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2128);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2129);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 4.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2130);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.10.2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2131);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2132);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie baz danych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2134);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2135);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2136);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.10.2019 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1050);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II (M.P. z 2019 r. poz. 1051).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Żądanie naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich

5.11.2019 r. Trybunał Konstytucyjny (P 14/19) po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 listopada 2019 r., pytania prawnego Sądu Najwyższego, czy art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.) w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji,

orzekł, że:

Art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

 

Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał


4.11.2019 r.

 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.


Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych