6.12.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2243);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 29.11.2017 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla kontrolera Komisji Nadzoru Audytowego oraz osoby nadzorującej kontrolera Komisji Nadzoru Audytowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2244);
 • Ustawa z 12.10.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2245);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2246);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 9.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2248);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4.12.2017 r. w sprawie ksiąg ewidencyjnych prowadzonych przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2249);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.11.2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Janów Podlaski – stadnina koni” (Dz.U. z 2017 r. poz. 2250);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.11.2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Szalowa – kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła” (Dz.U. z 2017 r. poz. 2251);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.11.2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny” (Dz.U. z 2017 r. poz. 2252);
 • Uchwała nr 179 Rady Ministrów z 24.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. z 2017 r. poz. 1138);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy (M.P. z 2017 r. poz. 1139);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 24.11. 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci generała Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci (M.P. z 2017 r. poz. 1140);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 24.11.2017 r. w 150. rocznicę urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego (M.P. z 2017 r. poz. 1141).
Sejm RP

  Sejm RP 6.12.2017 r.

  Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem dziennego porządku 53. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

  • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 1871 i 2031);
  • Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1385 i 1999);
  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk nr 1995);
  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051);
  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052);
  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053);
  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054);
  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055);
  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2056);
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2033);
  • Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 1996);
  • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (druk nr 2047);
  • Przedstawione przez Radę Ministrów dokumenty: „Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.” oraz „Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.” (druki nr 776 i 1801) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 1861).

  Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.

   


   

  Nasza oferta

  Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

   
  Zadzwoń     22 311 22 22

  lub zostaw numer telefonu

  oraz e-mail

  Chcę otrzymywać informacje o promocjach
  i nowościach z wykorzystaniem:

  adresu e-mail
  numeru telefonu

  Zasady przetwarzania danych osobowych:
  Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

  Wyślij >>
  Testuj bezpłatnie

  Wydawnictwo C.H.Beck
  ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Tel: 22 311 22 22
  E-mail: legalis@beck.pl
  NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
  w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł