6 marzec 2012 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9.2.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz.U. z 2012 r. poz. 238);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 17.2.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz.U. z 2012 r. poz. 239);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z 22.2.2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2012 r. poz. 240);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z 28.2.2012 r. w sprawie wyposażenia statków w urządzenia Systemu Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT) (Dz.U. z 2012 r. poz. 241);
  • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 27.2.2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2011 r. (M.P. z 2012 r. poz. 124).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Nałożenie na Krajową Radę Notarialną obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia 6.3.2012 r. Trybunał Konstytucyjny (K 15/08) rozpozna wniosek Krajowej Rady Notarialnej dotyczący nałożenia na Krajową Radę Notarialną obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 95i § 1 ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie, dodanego przez art. 1 pkt 2 ustawy z 24.8.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 17 ust. 1, art. 64 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 w zw. z art. 84 Konstytucji RP. Źródło informacji: http://www.trybunal.gov.pl.

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych