7.11.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2138);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 16.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 2139);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.11.2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2141);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31.10.2019 r. w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2142);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 5.11.2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2143);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2144);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 5.11.2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2145);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2146);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.10.2019 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu emerytalnego w roku 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1052);
 • Zarządzenie Nr 29/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 24.10.2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniających hołd pruski i hołd ruski (M.P. z 2019 r. poz. 1053);
 • Uchwała Nr 105 Rady Ministrów z 24.8.2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” (M.P. z 2019 r. poz. 1054);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.10.2019 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1055);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.11.2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 1056);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.11.2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 1057).

Rada Ministrów
Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 6.11.2019 r.

 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.

Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

5.11.2019 r.

 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o sporcie;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej.

 

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych