7.12.2017 r. – Publikacja zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Najnowsze Dzienniki Ustaw
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.11.2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Radruż – zespół cerkiewny” (Dz.U. z 2017 r. poz. 2253);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 30.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2254);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 4.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2255);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.11.2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny” (Dz.U. z 2017 r. poz. 2256);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 24.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2257);
 • Wielostronna umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, sporządzona w Luksemburgu dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2258);
 • Oświadczenie rządowe z 3.11.2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, sporządzonej w Luksemburgu dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2259);
 • Ustawa z 9.11.2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2260);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2261);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2262);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2263);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 29.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań (Dz.U. z 2017 r. poz. 2264).
Sejm RPSejm RP 7.12.2017 r.

Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem dziennego porządku 53. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

 • Wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezes Rady Ministrów panią Beatę Szydło i wybranie pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów (druk nr 2075);
 • Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druki nr 1916 i 2072);
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 1871 i 2031);
 • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1931 i 2046);
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1963);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055);
 • Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druki nr 2057);
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (druk nr 2047).

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł