8.11.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o radcach prawnych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2106);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2107);
 • Porozumienie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczące uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzone w Brukseli dnia 1 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2108);
 • Oświadczenie rządowe z 3.10.2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczącego uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Brukseli dnia 1 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2109);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  25.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. z 2018 r. poz. 2110);
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2111);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 4.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2112);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 23.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2113);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.10.2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” (Dz.U. z 2018 r. poz. 2114);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2.11.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2116);
 • Ustawa z 7.11.2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2117);
 • Zarządzenie nr 192 Prezesa Rady Ministrów z 5.11.2018 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu (M.P. z 2018 r. poz. 1087);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.10.2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1088);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.10.2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1089).

Prezydent RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

6-7.11.2018 r.

 • Ustawę z 4.10.2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych in­nych ustaw;
 • Ustawę z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeń­stwie żywności i żywienia;
 • Ustawę z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności pu­blicznej „Poczta Polska” ;
 • Ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • Ustawę z 7.7.2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


Sejm RP

Sejm RP 8.11.2018 r.

Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem dziennego porządku 71. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2905);
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druki nr 2722 i 2929);
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2911 i 2944);
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2907 i 2943);
 • Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2846 i 2930);
 • Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (druki nr 2794 i 2947);
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druki nr 2826 i 2924);
 • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2903);
 • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr 2908 i 2968) ;
 • Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druki nr 2829 i 2976);
 • Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2828 i 2962);
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 2769 i 2894);
 • Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. (druki nr 2879 i 2972);
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. (druki nr 2882 i 2970);
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. (druki nr 2883 i 2971);
 • Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 2876);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (druk nr 2902);
 • Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zapewnieniu godnej pamięci i należytej ochrony miejscom spoczynku Bohaterów Powstania Warszawskiego oraz innych osób zasłużonych w walkach o niepodległość i suwerenność Państwa Polskiego (druk nr 2920).

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych