8.11.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 9.10.2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2147);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 11.10.2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2148);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 11.10.2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2149);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2150);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2151);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 10.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2152);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 17.10.2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2153);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 10.10.2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2154);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 10.10.2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2155);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 10.10.2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 2156);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24.10.2019 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz informowania o zaciąganych zobowiązaniach finansowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2157);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2158);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.11.2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Nowa Sól w województwie lubuskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 2159);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.11.2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gliwice w województwie śląskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 2160);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 2161);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2162);
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 7.10.2019 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1058).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych