8.4.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.3.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 640);
  • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U. z 2019 r. poz. 641);
  • Ustawa z 15.3.2019 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 642);
  • Ustawa z 15.3.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 643);
  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 14.3.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. z 2019 r. poz. 334);
  • Uchwała Nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 7.3.2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 335);
  • Uchwała Nr 24/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 14.3.2019 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 336);
  • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 4.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w których będzie prowadzone zarybianie (M.P. z 2019 r. poz. 337);
  • Uchwała Nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27.2.2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2019 r. poz. 338).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych