9.11.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2118);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.10.2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2119);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2120);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22.10.2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2122);
 • Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 23.10.2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2018 r. poz. 1090);
 • Zarządzenie nr 198 Prezesa Rady Ministrów z 8.11.2018 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (M.P. z 2018 r. poz. 1091);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 25.10.2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2018 r. poz. 1092);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.10.2018 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1093);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.10.2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (M.P. z 2018 r. poz. 1094).

Rada Ministrów

Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 6.11.2018 r.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej;
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach;
 • Uchwała w sprawie miasta-kandydata do ubiegania się o organizację XI edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


Sejm RP

Sejm RP 9.11.2018 r.


Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem dziennego porządku 71. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

 • Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dokumentach publicznych (druki nr 2953 i 2961);
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (druki nr 2955 i 2964);
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druki nr 2952);
 • Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druki nr 2954 i 2979);
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (druki nr 2956 i 2965);
 • Wybór uzupełniający sekretarza Sejmu;
 • Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych;
 • Pytania w sprawach bieżących;
 • Informacja bieżąca.

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych