9.8.2018 r. – Publikacja zmian ustawy o własności lokali

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Ustawa z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2018 r. poz. 1506);
 • Ustawa z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1507);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510);
 • Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisane w Quebecu 3.06.2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1511);
 • Oświadczenie rządowe z 26.06.2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1512);
 • Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisane w Quebecu 3.06.2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1513);
 • Oświadczenie rządowe z 26.06.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1514);
 • Ustawa z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1515);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1516);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.05.2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029) (Dz.U. z 2018 r. poz. 1517);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 25.07.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1518);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.05.2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045) (Dz.U. z 2018 r. poz. 1519);
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 13.07.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2018 r. poz. 1520);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.05.2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Noteci (PLH300004) (Dz.U. z 2018 r. poz. 1521);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 19.07.2018 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy OT (Dz.U. z 2018 r. poz. 1522);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3.08.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1523);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3.08.2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1524);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.07.2018 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1525);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27.07.2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz.U. z 2018 r. poz. 1526);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.08.2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec (Dz.U. z 2018 r. poz. 1527);
 • Zarządzenie nr 133 Prezesa Rady Ministrów z 3.08.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych (M.P. z 2018 r. poz. 754);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 25.07.2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2018 r. poz. 755);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 25.07.2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2018 r. poz. 756);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 25.07.2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2018 r. poz. 757);
 • Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z 3.08.2018 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (M.P. z 2018 r. poz. 758).


Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

7.8.2018 r.

 • Ustawę z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw,
 • Ustawę z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Ustawę z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym,
 • Ustawę z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe,
 • Ustawę z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa,
 • Ustawę z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawę z 20.07.2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw,
 • Ustawę z 20.07.2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.,
 • Ustawę z 20.07.2018 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.,
 • Ustawę z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym,
 • Ustawę z 20.07.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych,
 • Ustawę z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw,
 • Ustawę z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych