Błąd systemu e-PUAP nie może obciążać podatnika


Jeżeli przy doręczeniu decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – systemu e-PUAP wystąpią problemy techniczne umożliwiające adresatowi pobranie dokumentu, organ podatkowy doręcza korespondencję za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin do wniesienia odwołania od tej decyzji biegnie od odebrania przesyłki pocztowej – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stan faktyczny

Doradca podatkowy – pełnomocnik „D.” S.A. wniósł o doręczanie wszelkiej korespondencji w ramach prowadzonego postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wskazując skrzynkę podawczą e-PUAP. Decyzja Burmistrza Gminy W. określająca wysokość zobowiązania podatkowego została przesłana reprezentującemu podatnika pełnomocnikowi na elektroniczną skrzynkę podawczą, jednak wystąpiły problemy techniczne uniemożliwiające pobranie dokumentu. Kilka dni później pełnomocnikowi doręczono decyzję za pośrednictwem poczty.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. stwierdziło, że odwołanie od decyzji zostało wniesione po upływie terminu. Zdaniem organu, decyzja została doręczona w trybie art. 152a § 3 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1667 ze zm., dalej jako: OrdPodU). W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nieodebranie decyzji po dwukrotnym zawiadomieniu strony skutkuje uznaniem jej za doręczoną po upływie 14 dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach „D.” S.A. dowodziła, że decyzja Burmistrza Gminy W. została skutecznie doręczona dopiero w formie przesyłki pocztowej. Do skargi dołączono zrzutu z ekranu komputera, z którego wynika, że platforma e-PUAP uniemożliwiła odbiór dokumentu. W ocenie skarżącej, skoro nie było realnej możliwością przyjęcia pisma, to nie można przyjąć skutecznego doręczenia w trybie określonym w art. 152a § 3 OrdPodU. W skardze dowodzono, że doręczenie podatnikowi decyzji w sposób tradycyjny pozwala na przyjęcie, iż w związku z problemami z doręczeniem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Burmistrz Gminy W. skorzystał z instytucji przewidzianej w art. 144 § 3 OrdPodU. W rezultacie termin do wniesienia odwołania należy liczyć od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

W odpowiedzi na skargę organ wskazywał, że w toku postępowania strona nie interweniowała na obsługującej adresatów poczty platformie e-PUAP celem zgłoszenia nieprawidłowości w działalności systemu, nie zgłaszała też nieprawidłowości w braku możliwości odczytu przesyłki u nadawcy. W ocenie organu z komunikatu „wystąpił błąd przy wysłaniu UPD” wynika, że w danym momencie nie było możliwości wygenerowania urzędowego potwierdzenia doręczenia, a nie, iż skarżąca nie miała możliwości do zapoznania się z decyzją organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia o możliwości odebrania pisma.

Stanowisko WSA i NSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę. W ocenie Sądu, spełnione zostały przesłanki pozwalające na przyjęcie fikcji prawnej doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego. Fikcja ta jest oparta na konstrukcji podwójnego zawiadomienia adresata, czyli podwójnego awiza. Przesłanie decyzji w formie papierowej miało charakter jedynie informacyjny i nie wywoływało żadnych skutków prawnych w postaci ustalenia nowej daty, od której można by było liczyć termin do wniesienia odwołania.

Sąd podkreślił, że nie jest sporne w sprawie, iż adresat decyzji na skutek błędu technicznego nie podpisał urzędowego poświadczenia odbioru. Należy jednak odróżnić wypełnienie obowiązków przez organ w zakresie doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a wystąpienie po stronie adresata problemów technicznych w postaci braku możliwości przesłania przez stronę urzędowego poświadczenia doręczenia. Strona, decydując się na doręczanie pism przez organ podatkowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinna uwzględniać wszystkie konsekwencje płynące z takiej decyzji. Sąd podkreślił, że z akt sprawy nie wynika, aby skarżąca zgłaszała organowi problemy techniczne, ani w zakresie braku możliwości wysłania urzędowego poświadczenia doręczenia ani w zakresie braku możliwości dostępu do treści decyzji na skrzynce e-PUAP.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. stwierdzając, że uchybić terminowi do wniesienia odwołania można jedynie wówczas, gdy decyzja została prawidłowo doręczona adresatowi. Natomiast w tej sprawie pełnomocnik skarżącej napotkał na trudności techniczne skutkujące niemożnością pobrania i odczytania przesłanej decyzji. Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że skoro Burmistrz Gminy W. po wysłaniu decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zdecydował o doręczeniu decyzji za pośrednictwem poczty to musiało dojść do spełnienia przesłanek wynikających z art. art. 144 § 3 OrdPodU. Pełnomocnik w sposób uprawniony mógł więc zakładać, iż organ podatkowy musiał stwierdzić wystąpienie problemów technicznych uniemożliwiających doręczenie mu pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyrok NSA z 16.10.2019 r., II FSK 3465/17

Redakcja

2019-11-06

 

Więcej aktualności n.ius® – w Systemie Legalis.
Umów się na spotkanie i przetestuj bezpłatnie →

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych