Obowiązki sądu w przypadku mylnego zredagowania treści pisma przez stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika

Zgodnie z art. 130 § 1 in fine KPC – zwłaszcza wtedy, gdy strona działa osobiście, bez pomocy zawodowego pełnomocnika – decydująca jest treść i cel pisma, a nie jego oznaczenie i rodzaj użytych w jego treści formułek. Mylne oznaczenie przez stronę pisma procesowego obejmuje nie tylko wadliwe oznaczenie jego nazwy, lecz także mylne zredagowanie treści pisma. Nieudolne, […]

Czytaj więcej

Nowelizacja prawa pracy – mobbing, dyskryminacja pracowników oraz przepisy prorodzinne

16.4.2019 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych. Zmiany dotyczą m.in. dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu, poszerzają przesłanki dyskryminacji pracowników i zrównują pozycje pracowników w zakresie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Projekt ustawy został przekazany do Senatu. Nowelizacji ulegną przepisy […]

Czytaj więcej

Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Pomimo wejścia w życie 1.1.2019 r. ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215, dalej jako: PPKU), ustawa już została znowelizowana. W dniu 7.5.2019 r. do sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ponieważ ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych zawierała szereg niejasności w […]

Czytaj więcej

Prawo konsumenta do przywrócenia towarowi zgodności z umową

Konsument, który poinformował sprzedawcę o niezgodności z umową towaru kupionego na odległość, a którego transport do siedziby sprzedawcy może wiązać się dla niego z ryzykiem istotnych niedogodności i który udostępnił towar sprzedawcy w miejscu swojego zamieszkania ma prawo do rozwiązania umowy. Stan faktyczny F. kupił telefonicznie namiot od spółki T. Po dostarczeniu tego namiotu do miejsca zamieszkania F. stwierdził brak […]

Czytaj więcej

11.6.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

10.6.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

7.6.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo pocztowe

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

6.6.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Rozszerzenie kompetencji asystenta sędziego

W dniu 31.5.2019 r. skierowano do I czytania Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3480). Zaproponowana propozycja legislacyjna ma dokonać zmian nie tylko w zakresie Prawa upadłościowego, ale także w postępowaniu cywilnym. Jedną z planowanych zmian jest rozszerzenie kompetencji asystenta sędziego. Planowana zmiana ma nastąpić […]

Czytaj więcej

4.6.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych