Charakter odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki

Subsydiarna (posiłkowa) odpowiedzialność wspólnika polega na tym, że uzupełnia ona odpowiedzialność spółki i sprowadza się do tego, że gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, to dopiero wówczas można sięgnąć do majątków wspólnika. Posiłkowy charakter tej odpowiedzialności oznacza zatem, że nie można zaspokoić się z majątku wspólnika, jeżeli nie wykorzystano drogi sięgnięcia do majątku samej […]

Czytaj więcej

Obowiązkowe e-recepty już od 8.1.2020 r.

Już 8.1.2020 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania e-recept. Recepty papierowe będą wystawiane jedynie w określonych przypadkach. Na podstawie ustawy z 1.3.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz.U. z 2018 r. poz. 697 ze zm.) wdraża się recepty elektroniczne, kluczową e-usługę, która stanowi element procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. […]

Czytaj więcej

3.1.2020 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie zgłoszeń celnych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

2.1.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – istotne zmiany od 1.1.2020 r.

Ustawa z 19.7.2019 r. – o zmianie niektórych ustaw w cel ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649) wprowadza znaczące zmiany w dochodzeniu roszczeń między stronami transakcji handlowych, uregulowanych ustawą z 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U z 2019 r. poz. 118; dalej jako: TransHandlZapU). Pierwszą i najłatwiej dostrzegalną zmianą jest […]

Czytaj więcej

31.12.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

30.12.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o podatku akcyzowym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego za pomówienie pełnomocnika drugiej strony lub sędziego

Pełnomocnik procesowy nie może uzasadniać wniosku o wyłączenie sędziego nieprawdziwymi informacjami. Używanie kłamstwa jako argumentu na poparcie środka procesowego nie jest wyrazem dbałości o interesy reprezentowanej osoby, a rozpowszechniający nieprawdziwe informacje o relacjach sędziego i pełnomocnika drugiej strony radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej – stwierdził Sąd Najwyższy. Stan faktyczny W trakcie postępowania reprezentujący jedną ze […]

Czytaj więcej

27.12.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka jednego z małżonków pociąga za sobą drugiego z nich

W dniu 16.12.2019 r. SN wydał uchwałę w składzie 7 sędziów w sprawie o sygn. akt III CZP 7/19, w której rozstrzygając zagadnienie prawne orzekł, że „Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 4911 i n. ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe, t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.; dalej jako: PrUpad), pozostającego […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych