17.6.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

14.6.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo spółdzielcze

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

13.6.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o Policji oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

12.6.2019 r. – Publikacja ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Przestępność jednorazowego podania alkoholu małoletniemu

Opis zagadnienia: Dostarczanie małoletniemu alkoholu, ułatwianie lub nakłanianie go do spożycia alkoholu, stanowią przestępstwo, gdy czynnościom tym można przypisać znamię rozpijania (art. 208 KK). Czy można mówić o rozpijaniu, gdy sprawca podał małoletniemu alkohol tylko raz? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie, a więc nie dziwi, że sądy udzielały odpowiedzi przeczącej (kierunek nr 2). […]

Czytaj więcej

Czy jabłko jest podobne do gruszki czyli o granicy renomy znaku towarowego

Nawet w przypadku znaków silnie renomowanych konieczne jest wykazanie podobieństwa oznaczenia późniejszego do wcześniejszego znaku renomowanego. Szczególnie ważnym aspektem jest to, że samo podobieństwo „koncepcyjne” produktów odzwierciedlających oznaczenia użyte w znakach nie wystarczy, aby ustalić „link” między znakiem wcześniejszym a późniejszym.  Wyrok Sądu Unii Europejskiej (General Court) z 31.1.2019 r., T-215/17 Pear Technologies Ltd. („Pear Technologies”) […]

Czytaj więcej

Wydanie listu żelaznego a decyzja o tymczasowym aresztowaniu

Wydanie listu żelaznego dezaktualizuje decyzję o tymczasowym aresztowaniu i powoduje przyczynę, w świetle której izolacyjny środek winien być uchylony bądź zmieniony (art. 253 § 1 KPK). Postanowienie SA w Białymstoku z 2.8.2018 r., II AKz 299/18 Postanowieniem z 26.6.2018 r. SO w Białymstoku nie uwzględnił wniosku obrońcy podejrzanego o wydanie listu żelaznego w sprawie prowadzonej w Prokuraturze […]

Czytaj więcej

Prowadzenie pracy zarobkowej w trakcie zwolnienia lekarskiego uzasadnia rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia

Stosownie do art. 52 § 1 KP w zw. z art. 100 § 2 pkt 3 KP wykonywanie pracy przez pracownika w okresie niezdolności do pracy (zwolnienia lekarskiego) tylko wyjątkowo może nie zostać uznane za uchybienie podstawowemu obowiązkowi pracowniczemu. Dyrektor zakładu pracy (a zwłaszcza lekarz – dyrektor szpitala), który w czasie wielomiesięcznego zwolnienia lekarskiego, wykonywał pracę zarobkową, prowadząc tożsamą […]

Czytaj więcej

Obowiązki sądu w przypadku mylnego zredagowania treści pisma przez stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika

Zgodnie z art. 130 § 1 in fine KPC – zwłaszcza wtedy, gdy strona działa osobiście, bez pomocy zawodowego pełnomocnika – decydująca jest treść i cel pisma, a nie jego oznaczenie i rodzaj użytych w jego treści formułek. Mylne oznaczenie przez stronę pisma procesowego obejmuje nie tylko wadliwe oznaczenie jego nazwy, lecz także mylne zredagowanie treści pisma. Nieudolne, […]

Czytaj więcej

Nowelizacja prawa pracy – mobbing, dyskryminacja pracowników oraz przepisy prorodzinne

16.4.2019 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych. Zmiany dotyczą m.in. dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu, poszerzają przesłanki dyskryminacji pracowników i zrównują pozycje pracowników w zakresie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Projekt ustawy został przekazany do Senatu. Nowelizacji ulegną przepisy […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych