Currenda w module Postępowanie cywilne Premium


Currenda to nowa seria monograficzna w module Postępowanie cywilne Premium, w której publikujemy specjalistyczne treści poświęcone egzekucji sądowej w sprawach cywilnych.

Aktualnie, w ramach serii polecamy:

Sądowe postępowanie egzekucyjne – zasadnicze kierunki zmian z 2016 roku pod redakcją prof. A. Marciniaka

W 2016 r. sądowe postępowanie egzekucyjne uległo wielu zmianom ustawodawczym. Sam Kodeks postępowania cywilnego, stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie, uległ wówczas wielu nowelizacjom. Zmiany polegały w szczególności na nałożeniu na komorników sądowych ciężaru dokonywania niektórych doręczeń wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, możliwości wnoszenia wniosków i oświadczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dalszej informatyzacji postępowania klauzulowego, wprowadzeniu egzekucyjnej sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej oraz elektronicznej egzekucji z rachunku bankowego. Powstające na tle zarysowanych zmian zagadnienia stały się przedmiotem szerszego zainteresowania nie tylko praktyki sądowej, ale także nauki prawa postępowania cywilnego, czego wyrazem jest prezentowana publikacja. Publikacja stanowi zbiór rozważań łączących aspekty teoretyczne i praktyczne w odniesieniu do nowych regulacji.

Egzekucja sądowa z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego pod redakcją prof. A. Marciniaka

Opracowanie przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujących kilka ośrodków akademickich w syntetycznej i czytelnej formie przedstawia skomplikowane kwestie postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczającego.

Elektronizacja sądowego postępowania cywilnego pod redakcją prof. A. Marciniaka

Monografia porusza bardzo aktualne problemy obecnego, a przede wszystkim przyszłego kształtu postępowania egzekucyjnego, które musi się dostosować do poszerzającego się udziału w obrocie prawnym i wymiarze sprawiedliwości elektronicznych form komunikacji i przechowywania danych(z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Zielińskiego)

Etyka zawodowa komornika sądowego pod redakcją prof. A. Marciniaka

Książka składa się z 13 rozdziałów opracowanych zarówno przez teoretyków prawa jak również praktyków. Układ tematyczny poszczególnych rozdziałów pozwala na zaznajomienie się z pojęciem i istotą etyki zawodowej w ogólności a następnie – ze specyfiką zagadnień szczegółowych etyki zawodu komornika. Celem rozważań zawartych w publikacji jest wskazanie wartości chronionych przez system prawa i jednocześnie wzorca moralnego postępowania komornika w konkretnej sytuacji. Na tym tle ważne jest właściwe zrozumienie normatywności etyki zawodu komornika, która nie wyznacza bezdusznego schematu postępowania ale wskazuje na hierarchię wartości czy też kryteria ich ważenia w codziennej praktyce.

Status prawny komornika sądowego – wyzwania współczesności pod redakcją prof. M. Jabłońskiego i prof. A. Marciniaka

Recenzowana książka stanowi wartościowe opracowanie, ważne zarówno dla teoretyków, jak i dla praktyków, w tym komorników sądowych i asesorów komorniczych, którzy mają wątpliwości, również natury praktycznej, odnoszące się do swego statusu prawnego i związanych z tym zasad wykonywania zawodu, jego samodzielności i reguł organizacji oraz finansowania. Zawiera rozważania i analizy istotne zarówno w obecnym stanie prawnym, jak i ukazujące możliwe kierunki przekształcania statusu prawnego, zakresu działania i kompetencji komorników sądowych, również w kontekście podwyższenia efektywności prowadzonej egzekucji (z recenzji dr.hab. Andrzeja Zielińskiego).

Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej pod redakcją prof. A. Marciniaka

Recenzowana monografia to bardzo aktualne i interesujące opracowanie dotyczące praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa mających kluczowe znaczenie dla ustalania i dochodzenia kosztów egzekucji sądowej. Przedstawiciele doktryny prawa cywilnego procesowego oraz judykatury poddali pogłębionej i kompleksowej analizie wiele problemów, z którymi na co dzień spotykają się w swojej praktyce komornicy sądowi oraz sędziowie zajmujący się sprawami egzekucyjnymi. Unikalność tej monografii wynika przede wszystkim ze znajomości tego tematu zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej, jaką wykazali się poszczególni autorzy. To zaś zachęca do lektury opracowania, w którym sprawy trudne i dyskusyjne zostały przedstawione w przejrzysty uporządkowany sposób (z recenzji prof. US dr hab. Kingi Flagi – Gieruszyńskiej)

Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji pod redakcją prof. A. Marciniaka i dr. hab. J. Bieluka.

W 2016 r. weszły w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47), a w dniu 8 września 2018 r. – ustawa z 10 lipca 2015 o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 218). Prezentowana publikacja optymalnie wpisuje się w potrzeby praktyki prawa, wskazując na nowe rozwiązania i związane z nimi problemy w zakresie informatyzacji. Autorzy poszczególnych rozdziałów recenzowanej pracy, rzetelnie, a tam gdzie trzeba – krytycznie, odnoszą się do nowych regulacji, wskazując równocześnie na coraz większy problem osób wykluczonych cyfrowo. Omówienie stanowi istotne wsparcie teoretyczne zarówno dla praktyki, jak i doktryny.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych