Elektroniczne postępowanie upominawcze – de lege lata i de lege ferenda

W dniu 12.6.2013 r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się organizowane przez redakcję „Monitora Prawniczego” we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości seminarium pt.:

Elektroniczne postępowanie upominawcze – de lege lata i de lege ferenda”.

 

Uczestniczyli w niej sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, referendarze sądowi oraz przedstawiciele środowiska naukowego i mediów. Spotkanie miało na celu przedstawienie zmian w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego wprowadzonych ustawą z 10.5.2013 r. zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 654), obowiązujących od 7.7.2013 r. oraz podsumowanie dotychczasowej działalności e-Sądu.

Elektroniczne postępowanie upominawcze, jako jedno z postępowań odrębnych stypizowanych w ramach Kodeksu postępowania cywilnego, zostało wprowadzone ustawą z 9.1.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 26, poz. 156). Służyć miało usprawnieniu i przyśpieszeniu dochodzenia drobnych roszczeń. Dla powoda jest to postępowanie wyłącznie elektroniczne, pozwany ma wybór formy kontaktu z sądem. Nowy system spotkał się z dużym zainteresowaniem wierzycieli, na co wskazuje ilość wniesionych do chwili obecnej spraw (ponad 6 mln). W szczególności jest to atrakcyjne narzędzie dla tzw. powodów masowych, których roszczenia są udowodnione dokumentami, najczęściej fakturami bądź rachunkami (np. przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, kancelarii windykacyjnych, funduszy inwestycyjnych). Doświadczenie pokazało, że podmioty te bywają skłonne do nadużyć, stąd pojawiła się potrzeba wprowadzenia prawnych mechanizmów zapobiegających takim zachowaniom.

 

Zgodnie z dodanym art. 50529a KPC, w EPU będą mogły być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie 3 lat przed dniem wniesienia pozwu. Ma to na celu wyeliminowanie pomyłek przy dochodzeniu starych roszczeń i przypadków dochodzenia przez powodów roszczeń już przedawnionych. Praktyka funkcjonowania EPU ujawniła też problem związany ze wskazaniem aktualnego miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, na który doręczany jest nakaz zapłaty. W wielu wypadkach, na skutek podania przez powoda nieaktualnego adresu dłużnika, dochodziło do uprawomocnienia się takiego nakazu, np. z powodu nieodebrania przez dłużnika dwukrotnie awizowanej przesyłki z e-sądu i przyjęciu przez sąd tzw. fikcji doręczenia. Artykuł 50532 § 2 KPC wprowadzi obowiązek podania w pozwie dodatkowych danych identyfikujących pozwanego. Powód będzie musiał podać identyfikujący pozwanego PESEL lub NIP w przypadku osoby fizycznej, albo nr KRS NIP lub numer z innego właściwego rejestru, jeśli pozwany nie  jest osobą fizyczną. W przypadku podania przez powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika wskazanych wyżej błędnych danych, z uwagi na działanie w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności, sąd będzie mógł skazać powoda na grzywnę (podobnie w przypadku podania niewłaściwego adresu). Zmiany dotyczyć będą także postępowania egzekucyjnego. W celu zwiększenia ochrony dłużnika, komornik będzie musiał pouczyć go o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, o treści regulacji dotyczących doręczeń, przywrócenia terminu i sprzeciwu. Komornik będzie zawieszał na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego z e-sądu, jeżeli dłużnik przedstawi sądowe zaświadczenie, z którego wynikać będzie, że nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. Dłużnik nie będzie miał jednak nawet obowiązku przedstawienia takiego sądowego zaświadczenia, jeżeli okoliczności, które mają być nim stwierdzone wynikają z dokumentu z systemu teleinformatycznego obsługującego e-sąd.

 

Warto także wspomnieć, że w celu usprawnienia prowadzenia postępowań wdrażane są zmiany systemu informatycznego obsługującego e-Sąd. Należy również pamiętać o tym, że e-Sąd to nie automat, a ludzie – orzecznicy, referendarze, sekretarze, a elektorniczne postępowanie upominawcze stanowi już faktycznie istotny element wymiaru sprawiedliwości.

 

IP


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych