Nowe znaczenie pracy zdalnej w kontekście specustawyPraca zdalna – przepisy aktualnie obowiązujące

Możliwość zlecenia pracownikowi pracy zdalnej nie jest nowością w prawie pracy, przy czym nie zostało to wprost uregulowane w Kodeksie pracy. Pracy zdalnej nie należy też mylić z telepracą, która w przeciwieństwie do tzw. home office jest regularnym świadczeniem pracy poza siedzibą pracodawcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co zostało szczegółowo uregulowane w ar. 67[5] i nast. KP. W praktyce praca zdalna jest stosowana jako swego rodzaju benefit dla tych pracowników, których pracodawca darzy zaufaniem. W założeniu jest to okazjonalne świadczenie pracy poza stałym, uzgodnionym w umowie miejscem jej wykonywania i następuje na wniosek pracownika, który wymaga akceptacji pracodawcy (przełożonego).  

Obowiązki pracodawcy – BHP, RODO i regulamin

Wprowadzając takie rozwiązanie jak możliwość okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca jest jednak zobowiązany zadbać o kwestie związane z BHP, ponieważ zgodnie z art. 15 KP, to na nim ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom, a także podjąć działania mające na celu zabezpieczenie informacji (wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych), w tym danych osobowych, co z perspektywy potencjalnych naruszeń na gruncie RODO nabiera szczególnego znaczenia. W praktyce polega to na ujmowaniu tych kwestii w stosownych regulaminach czy instrukcjach dotyczących home office.

Specustawa zmienia znaczenie pracy zdalnej

Specustawa, czyli ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w art. 3, przewiduje szczególną regulację, na podstawie której pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W świetle specustawy, praca zdalna zlecana jest na podstawie swobodnej decyzji pracodawcy, która może mieć charakter wyłącznie prewencyjny i która jest wiążąca dla pracownika. Ten powinien ją traktować jako polecenie służbowe.

Specustawa to zatem regulacja szczególna, wprowadzająca inną niż dotychczas stosowana, instytucję pracy zdalnej. Tutaj bowiem decydentem, inicjatorem pracy zdalnej nie jest pracownik a pracodawca i jego decyzja ma charakter wiążący. Ten stan ma w załażeniu trwać 180 dni od dnia wejścia w życie specustawy, tj. od 8 marca 2020 r.

Specustawa a obowiązki pracodawcy

Stosując home office na warunkach określonych w specustawie pracodawcy nie mogą zapominać o swoich obowiązkach, które wynikają z Kodeksu pracy i które nie znikają wraz z pracą zdalną, m.in. w zakresie BHP oraz ochrony danych osobowych. Oznacza to, że w razie podjęcia decyzji o polecaniu pracy zdalnej w związku z koronawirusem, konieczne jest uprzednie wdrożenie tzw. regulaminu home office, np. w formie zarządzenia.

AutopromocjaCo ma określać regulamin pracy zdalnej?

Regulamin, poza wskazanymi już kwestiami, powinien dookreślać także zasady, na jakich pracodawca porozumiewa się z pracownikiem np.:

– jak potwierdzane jest rozpoczynanie i kończenie pracy,
– jakie są możliwości kontroli takiego pracownika,
– jak wygląda kwestia narzędzi służących do pracy zdalnej itp.

Określenie takich reguł spowoduje, że home office będzie transparenty i pozwoli to uniknąć wielu problemów. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że specustawę, w tym przepis dotyczący prawa pracodawcy do jednostronnego polecania pracy zdalnej, ograniczono do 3 miesięcy od momentu jej wejścia w życie. Po tym czasie, o ile temat koronawirusa będzie nadal aktualny, wrócą dotychczasowe zasady korzystania z pracy zdalnej.

Podejmując określone działania zachowawcze, w tym decyzje o poleceniu pracy zdalnej, trzeba także pamiętać o obowiązku równego traktowania pracowników, w tym niedyskryminacji.

dr Anna Kamińska-Pietnoczko, prawnik w C&C Chakowski & Ciszek

 

Więcej aktualności prawnych – w Systemie Legalis.
Doradca zdalnie zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp do pełnej wersji programu →

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych