Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Z dniem 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie największa od wielu lat nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Ma ona na celu wprowadzenie regulacji wpływających na przyspieszenie i uczynienie efektywniejszymi istniejących procedur ogólnoadministracyjnych, a także dodaje wiele nowych instytucji.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz BeckOK (wyd. 21) to pozycja omawiająca obowiązujące od czerwca 2017 zmiany, dostępna już teraz w Systemie Legalis.
Redakcja: prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska

Stan prawny wydania 21: czerwiec 2017 r.

27.4.2017 r. Prezydent podpisał ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje istotne zmiany w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

Projekt ten został przygotowany w Ministerstwie Rozwoju jako jeden z elementów pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw zakłada – oprócz wprowadzenia zmian w KPA – nowelizację 13 innych ustaw, w tym:

– ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

– wszystkich trzech ustrojowych ustaw samorządowych (w zakresie tzw. skargi powszechnej);

– ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

W zakresie zmian samego KPA kwietniowa nowelizacja wprowadza obszerne zmiany, które dotyczą m.in.:
  • wprowadzenia instytucję mediacji do postępowania administracyjnego;
  • wprowadzenia instytucji tzw. milczącego załatwienia sprawy;
  • przepisów regulujących przewlekłość postępowania, m.in.: zdefiniowanie pojęć bezczynności i przewlekłości, wprowadzenie, w miejsce przewidzianego obecnie zażalenia, środka zaskarżenia bezczynności i przewlekłości w postaci ponaglenia, usprawnienie procedury rozpoznania ponaglenia, wprowadzenia obowiązku pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia;
  • wprowadzenia zasady „przyjaznej interpretacji prawa”,
  • uzupełnienia katalogu zasad ogólnych KPA o zasady: proporcjonalności (adekwatności), bezstronności, równego traktowania, uprawnionych oczekiwań, a także współdziałania organów dla dobra postępowania,
  • usprawnienia współdziałania organów m.in. poprzez wprowadzenie nowej instytucji – posiedzenie w trybie współdziałania;
  • upowszechnienia ugody i ułatwienia sięgania po ten sposób załatwiania spraw administracyjnych;
  • wprowadzenia szczególnego trybu postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym;
  • kar administracyjnych;
  • wprowadzenie przepisów regulujących europejską współpracę administracyjną.

Znowelizowane przepisy KPA wchodzą w życie od 1.6.2017 r. Większość przepisów znowelizowanej ustawy znajdzie jednak zastosowanie wyłącznie do spraw wszczętych po tej dacie. Wyjątek stanowią przepisy mediacji w postępowaniu administracyjnym, które będą mogły być stosowane także w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed tą datą.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis lub przetestuj bezpłatnie BeckOK  – komentarze zawsze aktualne.

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł