Nowelizacja KPC przewiduje obowiązkowe tworzenie planów rozprawy w toku posiedzenia przygotowawczegoPlanowana nowelizacja ustawy z 17.11.1964 r. – KPC przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań usprawniających i przyspieszających postępowania przed sądami w sprawach cywilnych. Jednym z nich ma być obowiązek sporządzania planów rozprawy, zawierających rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron, zastępujących w tym zakresie postanowienie dowodowe.


  • Plan rozprawy będzie sporządzany z udziałem stron w toku posiedzenia przygotowawczego. 
  • Plan rozprawy będzie zawierał wszystkie dowody i fakty istotne dla sprawy, pod rygorem ich pominięcia w dalszej części postępowania.
  • Przepisy dotyczące planu rozprawy znajdą się m.in. w projektowanych art. 2055 § 1, 2059 i 20510 KPC.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3137) przewiduje wprowadzenie do KPC nowych przepisów (projektowane art. 2055 § 1, 2059 i 20510) na mocy których, w toku posiedzenia przygotowawczego, przygotowywany będzie plan rozprawy. Plan ten tworzony będzie przez strony przy pomocy sędziego i będzie prawnie obowiązujący. Plan będzie też miał znaczący wpływ na rozprawę, gdyż w jej toku przeprowadzone zostaną tylko te dowody, które strony zgłosiły w fazie przygotowawczej.


Zaangażowanie stron rozprawy we współtworzenie planu rozprawy ma na celu uczynienie ich współodpowiedzialnymi za przebieg rozprawy.
Zdaniem ustawodawcy, pozwoli to nie tylko na skrócenie czasu postępowania, ale także zwiększy udział stron w rozstrzygnięciu sprawy. Po raz pierwszy pojawi się szansa na zaangażowanie obywateli w postępowanie sądu ze sprawą.


Oczywiście plan rozprawy może być narażony na obstrukcje procesowe ze strony strony, która będzie chciała opóźnić postępowanie. Wówczas sędzia będzie mógł zastosować odpowiednie środki zaradcze, w tym kary finansowe.


Obowiązek przygotowania planu rozprawy

Zgodnie z projektowanym art. 2055 § 1 KPC w przypadku, gdy podczas posiedzenia przygotowawczego, służącego rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy, nie uda się rozwiązać sporu, sporządza się, przy udziale stron, plan rozprawy. Plan ten nie stanowi orzeczenia sądu, choć w pewnym zakresie je zastępuje – projektowany art. 2059 § 1 KPC.


Dowody i fakty ujęte w planie rozprawy

Jedyną obligatoryjna częścią planu rozprawy (proj. art. 2059 § 1 KPC) mają być rozstrzygnięcia co do dowodów.

Ponadto plan rozprawy może zawierać (proj. art. 2059 § 2 KPC):

  • dokładne określenie przedmiotów żądań stron, w tym rozmiar dochodzonych świadczeń wraz z należnościami ubocznymi;
  • dokładnie określone zarzuty, w tym formalne;
  • ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne;
  • terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie;
  • harmonogram rozprawy, czyli kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz roztrząsania wyników postępowania dowodowego; termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku. 

Dopuszczalne jest także uwzględnienie w planie rozprawy również innych kwestii o istotnym znaczeniu dla sprawnego rozpoznania sprawy – mogą one zostać ujęte w planie rozprawy zarówno na wniosek strony, jak i z inicjatywy sędziego (proj. art. 2059 § 2 KPC).

Bardzo istotne jest ujęcie w planie rozprawy w toku postępowania przygotowawczego wszystkich dowodów oraz faktów, które mają zostać wykazane podczas postępowania dowodowego, pod rygorem pominięcia ich w dalszym toku postępowania (proj. art. 20512 § 1 KPC). Sąd będzie zobligowany do zawarcia w planie rozprawy rozstrzygnięć co do wniosków dowodowych stron. Plan rozprawy zastąpi w tym zakresie postanowienia dowodowe. Rozstrzygnięcia te powinny odpowiadać wymogom z proj. art. 236 i 2432 KPC, czyli powinny zawierać tezę i środek dowodowy, w miarę potrzeby także tryb przeprowadzenia dowodu.

Podczas przygotowywania planu rozprawy strony, przy pomocy sędziego, ustalą, czy i które fakty lub oceny prawne pozostają między nimi sporne, sporządzając w ten sposób swoisty protokół rozbieżności (proj. art. 205§ 2 pkt 3 KPC). Ponadto plan rozprawy powinien również zawierać rozstrzygnięcia sądu, co do ewentualnych innych kwestii, które będą mieć znaczenie dla toku postępowania (proj. art. 2059 § 2 pkt 7 KPC).


Harmonogram i terminy rozprawy

W toku przygotowywania planu rozprawy sędzia, po rozstrzygnięciu co do wniosków dowodowych, ustala ze stronami harmonogram rozprawy oraz terminy do omówienia jego wyników wraz z terminem ogłoszenia wyroku (proj. art. 2059 § 2 pkt 4–6 KPC). W przypadku, gdy rozmiar materiału dowodowego nie pozwoli na rozstrzygnięcie sprawy na jednym terminie rozprawy, sędzia od razu wyznaczy drugi bądź kolejne terminy rozprawy, przy czym, powinny one odbywać się w dniach sesyjnych, a jeżeli nie będzie to możliwe, to przynajmniej w krótkich odstępach czasu. Służyć to ma koncentracji materiału dowodowego.

W toku postępowania przygotowawczego strony będą mogły m.in. wskazać przybliżony czas potrzebny im na przesłuchanie świadków, czas potrzebny do przeprowadzenia dowodów z dokumentów, czy termin na sporządzenie opinii przez biegłego, przy czym będzie można o taką opinię wystąpić już na etapie postępowania przygotowawczego. Ponadto plan rozprawy nie będzie wymagał powtarzania oświadczeń i stanowisk stron zawartych w pismach procesowych (proj. art. 2059 § 3 KPC).

W sytuacjach gdy jedna bądź obie strony pozostaną bierne w zakresie ustalenia harmonogramu postępowania w sprawie, niezbędne rozstrzygnięcia podejmie sąd.


Przyjęcie i zatwierdzenie planu rozprawy

Plan rozprawy strony będą musiały przyjąć do wiadomości i zaakceptować poprzez podpisanie dokumentu (proj. art. 20510 § 2 KPC), przy czym odmowa podpisu planu przez którąś ze stron nie wpłynie na moc wiążącą planu rozprawy. Następnie plan rozprawy będzie zatwierdzany przez sędziego poprzez złożenie na nim podpisu (proj. art. 20510 § 3 KPC).


Doręczenie planu rozprawy

Podpisany plan rozprawy będzie dołączany do protokołu posiedzenia przygotowawczego (proj. art. 20510 § 4 KPC) i doręczany stronom. Doręczenie planu rozprawy ma zastąpić zawiadomienie strony o terminach posiedzeń i innych czynności objętych planem.

W sytuacji, gdy plan rozprawy przewiduje obowiązki, które strona musi wykonać osobiście, w szczególności, gdy plan przewiduje osobiste stawiennictwo na określonej czynności, plan doręczany będzie także bezpośrednio stronie. Dręczenie planu zastąpi wówczas wezwanie strony do stawiennictwa bądź do wykonania określonych obowiązków (proj. art. 20510 § 5 KPC).

Redakcja
2019-07-08

 


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych